Nghị định số 34/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006

 

NGHỊ ĐỊNH

Về việc thành lập thị trấn Cát Thành thuộc huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001,

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định;


NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập thị trấn Cát Thành thuộc huyện Trực Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Cát Thành.

Thị trấn Cát Thành có 830,01 ha diện tích tự nhiên và 14.577 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Cát Thành: Đông giáp xã Việt Hùng; Tây giáp xã Trực Đạo; Nam giáp huyện Hải Hậu; Bắc giáp xã Trực Tuấn.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Phan Văn Khải
Tags: , , , ,

Comments are closed.