Nghị định số 33/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006

 

NGHỊ ĐỊNH

Bãi bỏ Nghị định số 19/1998/NĐ-CP ngày 26/03/1998 của Chính phủ

về việc thành lập xã Giao Hưng thuộc huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định


CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001,

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định;


NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị định số 19/1998/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 1998 của Chính phủ về việc thành lập xã Giao Hưng thuộc huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ  

THỦ TƯỚNG  

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Phan Văn Khải  

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.