Dịch vụ xử lý vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ của Luật Gia Phạm trong việc xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như sau:
•    Chuẩn bị hồ sơ pháp lý, các tài liệu cần thiết liên quan đến vụ việc ;
•    Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định và kết luận về các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ;
•    Tư vấn các biện pháp bảo vệ quyền, các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ
•    Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước  và chủ sở hữu để xử lý vi phạm
•    Yêu cầu bên vi phạm cam kết và chấm dứt hành vi vi phạm;
•    Đại diện tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích của Quý khách tại Tòa án có thẩm quyền.

 

Tags: , , ,

Comments are closed.