List/Grid

Monthly Archives: January 2009

Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 31/01/2009

Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 31/01/2009

Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 31/01/2009 của Bộ Tài Chính. Hướng dẫn thực hiện giảm 50% mức Thuế suất Thuế Giá trị Gia tăng theo danh mục hàng hoá của Biểu Thuế Nhập khẩu Ưu đãi

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 30/01/2009

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 30/01/2009

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 30/01/2009 của UBND TP Hồ Chí Minh. Ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tư số 01/2009/TT-NHNN ngày 23/01/2009

Thông tư số 01/2009/TT-NHNN ngày 23/01/2009

Thông tư số 01/2009/TT-NHNN ngày 23/01/2009 của Ngân Hàng Nhà Nước. Hướng dẫn về Lãi suất thoả thuận của Tổ chức Tín dụng đối với cho vay các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng Thẻ tín dụng

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Quy định việc Hỗ trợ Lãi suất  cho các Tổ chức, Cá nhân vay vốn Ngân hàng để Sản xuất – Kinh doanh.

Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 23/01/2009

Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 23/01/2009

Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 của UBND TP Hồ Chí Minh. Ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách thành phố, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2009.

Thông tư số 17/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009

Thông tư số 17/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009

Thông tư số 17/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài Chính. Hướng dẫn việc trích nộp và sử dụng kinh phí Công đoàn đối với Doanh nghiệp có vốn Đầu tư Nước Ngoài và Văn phòng điều hành của phía Nước Ngoài trong Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh

Quyết định số 17/2009/QĐ-TTg ngày 22/01/2009

Quyết định số 17/2009/QĐ-TTg ngày 22/01/2009

Quyết định số 17/2009/QĐ-TTg ngày 22/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020.

Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009

Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009

Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài Chính. Hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 về Tín dụng Đầu tư và Tín dụng Xuất khẩu của Nhà nước.

Thông tư số 15/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009

Thông tư số 15/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009

Thông tư số 15/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài Chính. Hướng dẫn thực hiện mức Thuế suất Thuế Nhập khẩu Ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu Thuế Nhập khẩu Ưu đãi

Thông tư số 14/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009

Thông tư số 14/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009

Thông tư số 14/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài Chính. Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc đề án bảo vệ môi  trường lưu vực sông theo Quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ