Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 23/01/2009


UỶ BAN NHÂN DÂN

  TP HỒ CHÍ MINH

 

 _______________

Số: 11/2009/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành

phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách thành phố,

Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2009

__________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; Nghị quyết số 01/2009/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2009 và Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8780/ SKHĐT-TH ngày 31 tháng 12 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách thành phố, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2009.

Điều 2. Thủ trưởng các sở – ban – ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trực thuộc thành phố quản lý căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch, Chương trình công tác này để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2009 đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở – ban – ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trực thuộc thành phố quản lý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– Văn phòng Chính phủ;

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Bộ Tài chính;

– Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

– Thường trực Thành ủy;

– Thường trực, 3 Ban Hội đồng nhân dân thành phố;

– Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố;

– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN/TP; các đoàn thể;

– Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;

– VPHĐ-UB: Các PVP; các Phòng CV, P.THKH (5b); 

– Lưu:VT (TH/Hi)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Hoàng Quân

 

Tags: , , ,

Comments are closed.