Thông báo số 90/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 04/03/2013

Thông báo số 90/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 04/03/2013 về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ xử lý bùn đỏ

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-
Số: 90/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013
  

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ VIỆC NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ BÙN ĐỎ

Ngày 21 tháng 02 năm 2013, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì họp, nghe báo cáo kết quả nghiên cứu về công nghệ sản xuất thép từ bùn đỏ của Viện Hóa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, Công ty cổ phần nhà máy thép BCH – Thái Hưng và Văn phòng Chính phủ.
Sau khi nghe Viện Hóa học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) báo cáo, ý kiến của các Bộ, ngành và Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

1. Đánh giá kết quả nghiên cứu đã thực hiện:

Đánh giá cao Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã sớm đầu tư nghiên cứu công nghệ xử lý bùn đỏ – một cơ sở quan trọng trong việc định hướng phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biến quặng bauxit ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu bước đầu đạt được cho thấy từ bùn đỏ có thể sản xuất được sắt xốp, gang, thép, vật liệu ứng dụng trong xử lý môi trường, sản xuất vật liệu không nung v.v… là rất đáng ghi nhận, cần tiếp tục nghiên cứu một cách bài bản để hoàn thiện giai đoạn pilot; xác định quy trình công nghệ và định hướng sản xuất ở quy mô công nghiệp.

2. Về công tác nghiên cứu tiếp theo:

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các Bộ, ngành liên quan – triển khai thực hiện theo định hướng như sau:
– Cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề tài nghiên cứu công nghệ sản xuất thép và vật liệu xây dựng từ nguồn thải bùn đỏ trong quá trình sản xuất alumin tại Tây Nguyên ở quy mô pilot, phấn đấu cuối năm 2013 có kết quả nghiên cứu thử nghiệm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phê duyệt điều chỉnh tiến độ Đề tài nêu trên để thực hiện trong thời gian 12-18 tháng. Trong thời gian thực hiện Đề tài, Viện Hóa học tăng cường tổ chức tham quan, nghiên cứu, trao đổi với các nước đã và đang xử lý bùn đỏ để hoàn thiện Đề tài với chất lượng cao nhất. Các Bộ và cơ quan liên quan có trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sớm hoàn thành Đề tài nêu trên.
– Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam bàn với Công ty đã được ủy quyền triển khai thực hiện bằng độc quyền sáng chế tách xút từ bùn đỏ về vấn đề hợp tác xử lý thu hồi xút từ bùn đỏ tại nhà máy alumin do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư (gồm các nội dung về công đoạn xử lý, quy mô công suất, cơ chế
thực hiện,…), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
– Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam phối hợp với Viện Hóa học, Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng và các đơn vị trong ngành thép nghiên cứu và lập Dự án đầu tư sản xuất sắt xốp từ bùn đỏ theo phương pháp hoàn nguyên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
– Bộ Xây dựng chỉ đạo Viện Vật liệu xây dựng phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nghiên cứu việc sử dụng xỉ trong quá trình sản xuất sắt xốp từ bùn đỏ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2013.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ: KH&CN, CT, TN&MT, XD, TC, KH&ĐT;
– Viện Hàn lâm KH&CNVN, Viện Hóa học;
– Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản VN;
– Công ty CP Thương mại Thái Hưng;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, V.III, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTN (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hữu Vũ

Tags: , , , , , , , , , ,

About Trương Thị Thanh Hương

Nhân viên hành chính - lễ tân công ty Luật TNHH Gia Phạm - hãng luật chuyên về luật kinh doanh và luật sở hữu trí tuệ

Comments are closed.