Thông báo số 88/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 01/03/2013

Thông báo số 88/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 01/03/2013 về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 88/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang

_____________________

Ngày 17 tháng 01 năm 2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã thăm và làm việc tại tỉnh Hậu Giang. Cùng đi với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013 và tình hình triển khai Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ và các Bộ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch về kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh đề ra trong năm 2012, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt mức kế hoạch. Mặc dù trong điều kiện khó khăn chung của cả nước nhưng Hậu Giang vẫn nằm trong nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong năm 2012, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung và phát triển kinh tế – xã hội của cả nước. Đánh giá cao các chỉ tiêu phát triển mà Tỉnh đã đề ra cho năm 2013, thể hiện tính phấn đấu cao, nhất là các chỉ tiêu xã hội như đào tạo nguồn nhân lực, mẫu giáo 5 tuổi, bảo hiểm, y tế… Trong các nhiệm vụ và chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu của năm 2013, Hậu Giang cần lưu ý việc cụ thể hóa các chỉ tiêu kinh tế do đóng góp của khoa học và công nghệ và phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Tỉnh nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

2. Về việc triển khai Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang:

– Mục tiêu, yêu cầu đối với Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang là tạo đột phá trong phát triển sản xuất nông nghiệp của Tỉnh, từ đó lan tỏa ra vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, là vấn đề có ý nghĩa quốc gia cần phải xây dựng gói chính sách ngay từ đầu và đưa vào Quy hoạch chung. Sản phẩm lúa gạo của Khu cũng là sản phẩm quốc gia, do đó phải khẩn trương xây dựng chính sách đối với sản phẩm quốc gia để vận dụng vào hoạt động của Khu. Tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng và phát triển Khu; có giao ban hàng tháng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; có cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư, huy động tiềm lực khoa học và công nghệ của các trường đại học, viện nghiên cứu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, như Trường Đại học Cần Thơ, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Viện Cây ăn quả miền Nam… để liên kết hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất kinh doanh nhằm nhanh chóng phát triển Khu; có chính sách để gắn bó lâu dài các nhà đầu tư hoạt động trong Khu, đồng thời có chế tài xử lý đối với những trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy hoạch và quy chế hoạt động của Khu.

– Đồng ý đề nghị của Tỉnh về việc thành lập Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang để giám sát và quản lý việc thực hiện quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết của Khu. Trước mắt, tỉnh xem xét việc thành lập doanh nghiệp trên cơ sở hợp tác với các cá nhân, tổ chức khoa học và công nghệ và các doanh nghiệp khác trên địa bàn, đầu tư vào phân khu tập trung của Khu để nghiên cứu, ứng dụng, cung cấp dịch vụ về giống lúa, thủy cầm, thủy sản cho người nông dân trong vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy hoạch Khu, đồng thời bao tiêu sản phẩm đầu ra cho người nông dân;

– Tỉnh chủ động phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch chung Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang; chuẩn bị kế hoạch xây dựng các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với các đối tác nước ngoài; triển khai Dự án sản xuất giống lúa thơm có khả năng chịu mặn ở Khu để cung cấp giống cho các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long; rà soát, lồng ghép, phối hợp nguồn kinh phí từ các chương trình khác trên địa bàn để đầu tư phát triển Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được tham gia Dự án đổi mới sáng tạo hướng tới người có thu nhập thấp, người nghèo. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tạo điều kiện cho tỉnh Hậu Giang tham gia Dự án này;

Trong Quý I năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện  Nhân sẽ chủ trì họp với các Bộ, ngành có liên quan và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang để xem xét, giải quyết vướng mắc về cơ chế, chính sách nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.

Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia (do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng Ban) sẽ chỉ đạo để xây dựng chính sách đối với sản phẩm quốc gia là lúa gạo để vận dụng vào hoạt động của Khu.

– Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Bổ sung Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của cả nước, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; đề xuất cơ chế chỉ đạo các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của cả nước;

+ Chỉ đạo đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì triển khai Đề án sản phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao xây dựng và thực hiện dự án nhánh của Đề án tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Hậu Giang; trong tháng 03 năm 2013 báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ;

+ Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các tổ chức khoa học và công nghệ ưu tiên triển khai Đề án nghiên cứu sản xuất lúa giống cho các tỉnh phía Nam tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.

– Bộ Khoa học và Công nghệ ưu tiên triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia để hỗ trợ phát triển Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hậu Giang.

– Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch chung Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang trong quý I năm 2013.

– Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.

3. Về một số đề nghị của Tỉnh:

– Về việc chậm thu hồi vốn ứng trước của 04 dự án xây dựng bệnh viện của Tỉnh gồm Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành, Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành A, Bệnh viện đa khoa khu vực Ngã Bảy, Bệnh viện đa khoa Hậu Giang quy mô 500 giường: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 767/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ;

– Về việc thành lập Trường Cao đẳng Ngã Bảy: Đồng ý chủ trương, giao Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa Trường vào Quy hoạch chung; Tỉnh cân đối nguồn kinh phí bảo đảm cho Trường, bảo đảm về đội ngũ nhân lực và thực hiện các thủ tục thành lập trường theo quy định của pháp luật;

– Về việc bố trí kế hoạch vốn giai đoạn 2013-2015, kế hoạch vốn năm 2013 và cho cơ chế đặc thù để triển khai thực hiện dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang (Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2012):

+ Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang rà soát lại quy hoạch phân khu của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trên cơ sở góp ý cua Đoàn công tác của Chính phủ ngày 17 tháng 01 năm 2013 tại Hậu Giang để giảm thiểu chi phí di dời, đền bù cho người dân trong Khu (ưu tiên sử dụng hơn 300 héc ta đất của nông trường do Nhà nước quản lý);

+ Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Giao thông vận tải để đề xuất các hạng mục Nhà nước cần hỗ trợ ngoài khả năng đầu tư của các dự án Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang triển khai (thủy lợi, đê bao) và Bộ Giao thông vận tải có thể cùng quản lý vào các dự án giao thông vùng mà Bộ sẽ triển khai;

+ Trên cơ sở ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang để đề xuất Thủ tướng Chính phủ các giải pháp hỗ trợ triển khai thí điểm Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và các Bộ, cơ quan có liên quan biết, thực hiện./

 

Nơi nhận:

– Thủ tướng Chính phủ,

các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Các Bộ: KH&CN, NN&PTNT, KH&ĐT,

TC, GD&ĐT, XD, TN&MT;

– Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;

– Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hậu Giang;

– Trường Đại học Cần Thơ;

– Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long;

– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,

các Vụ:  KTTH, KTN, TKBT, V.III,

TH, Cổng TTĐT;

– Lưu: VT, KGVX (3). TĐH 38

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 (Đã ký)

 

 Nguyễn Khắc Định

Tags: , , , , , , ,

About Trương Thị Thanh Hương

Nhân viên hành chính - lễ tân công ty Luật TNHH Gia Phạm - hãng luật chuyên về luật kinh doanh và luật sở hữu trí tuệ

Comments are closed.