List/Grid

Tag Archives: chế độ thu

Quyết định số 61/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008

Quyết định số 61/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008

Quyết định số 61/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008 do Bộ Tài Chính ban hành về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cầu Rác, Quốc lộ 1A, tỉnh Hà Tĩnh.

Quyết định 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008

Quyết định 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008

Quyết định 60/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 31/07/2008 về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản.

Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/07/2008

Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/07/2008

Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 21/07/2008 quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

Quyết định 50/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 11/07/2008

Quyết định 50/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 11/07/2008

Quyết định 50/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 11/07/2008 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O).