List/Grid

Tag Archives: chế độ thu

Thông tư số 114/2011/TT-BTC ngày 12/08/2011

Thông tư số 114/2011/TT-BTC ngày 12/08/2011

Thông tư số 114/2011/TT-BTC ngày 12/08/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y.

Thông tư số 200/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010

Thông tư số 200/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010

Thông tư số 200/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010 hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan bảo tàng phụ nữ Việt Nam.

Thông tư số 130/2010/TT-BTC ngày 01/09/2010

Thông tư số 130/2010/TT-BTC ngày 01/09/2010

Thông tư số 130/2010/TT-BTC ngày 01/09/2010 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Định Quán và trạm thu phí Bảo Lộc, Quốc lộ 20.

Thông tư 232/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009

Thông tư 232/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009

Thông tư 232/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới.

Thông tư 204/2009/TT-BTC ngày 26/10/2009

Thông tư 204/2009/TT-BTC ngày 26/10/2009

Thông tư 204/2009/TT-BTC ngày 26/10/2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân đệ, tỉnh Thái Bình.

Thông tư 200/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009

Thông tư 200/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009

Thông tư 200/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Thông tư 187/2009/TT-BTC ngày 29/09/2009

Thông tư 187/2009/TT-BTC ngày 29/09/2009

Thông tư 187/2009/TT-BTC ngày 29/09/2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa hoc, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kí hoạt động khoa học công nghệ.

Thông tư 134/2009/TT-BTC ngày 01/07/2009

Thông tư 134/2009/TT-BTC ngày 01/07/2009

Thông tư 134/2009/TT-BTC ngày 01/07/2009 quy định mức thu,chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Thông tư số 82/2009/TT-BTC ngày 27/04/2009

Thông tư số 82/2009/TT-BTC ngày 27/04/2009

Thông tư số 82/2009/TT-BTC ngày 27/04/2009 của Bộ Tài chính ban hành quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bán đấu giá Cổ phần.

Thông tư số 43/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009

Thông tư số 43/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009

Thông tư số 43/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009 của Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực Hải quan.