List/Grid

Tag Archives: cơ cấu tổ chức

Nghị định số 185/2007/NĐ-CP do Chính  phủ ban hành ngày 25/12/2007

Nghị định số 185/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/12/2007

Nghị định số 185/2007/NĐ-CP do Chính  phủ ban hành ngày 25/12/2007 quy định chức năng nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn Hoá, Thể thao và Du lịch.

Luật Hợp tác xã số 47-L/CTN ngày 20/03/1996

Luật Hợp tác xã số 47-L/CTN ngày 20/03/1996

Luật Hợp tác xã số 47-L/CTN được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20/3/1996 quy định về hợp tác xã