List/Grid

Tag Archives: cơ cấu tổ chức

Thông tư liên tịch số 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 16/09/2010

Thông tư liên tịch số 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 16/09/2010

Thông tư liên tịch số 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 16/09/2010 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy.

Quyết định số 147/QĐ-LĐTBXH ngày 22/01/2009

Quyết định số 147/QĐ-LĐTBXH ngày 22/01/2009

Quyết định số 147/QĐ-LĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Quy định Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn và Cơ cấu Tổ chức của Cục An Toàn Lao Động.

Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008

Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008

Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 do Chính Phủ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư số 06/2008/TT-BNV ngày 21/08/2008

Thông tư số 06/2008/TT-BNV ngày 21/08/2008

Ngày 21 tháng 08 năm 2008 Bộ Nội Vụ  ban hành Thông tư số 06/2008/TT-BNV hướng dẫn sửa đổi, bổ sung khoản 2 mục III phần I Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội Vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở nội vụ, Phòng nội vụ thuộc Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008

Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008

Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Giang ban hành ngày 31/07/2008 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang.

Nghị định số 77/2003/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 01/07/2003

Nghị định số 77/2003/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 01/07/2003

Nghị định số 77/2003/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ… Read more »

– Nghị định của Chính Phủ số 128/2003/NĐ-CP ngày 31/10/2003

– Nghị định của Chính Phủ số 128/2003/NĐ-CP ngày 31/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 128/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Nghị định số 32/2008/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/03/2008

Nghị định số 32/2008/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/03/2008

Nghị định của Chính phủ số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và đào tạo.

Nghị định số 189/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/12/2007

Nghị định số 189/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/12/2007

Nghị định số 189/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ công thương.

Nghị định số 187/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/12/2007

Nghị định số 187/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/12/2007

Nghị định số 187/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/12/2007 quy định, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và truyền thông.