Quyết định số 365/QĐ/BGTVT ngày 20/02/2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG BỨC TRƯỚNG

 ———————

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Xét đề nghị của Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bức trướng của Bộ Giao thông vận tải cho Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 479 thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập đơn vị:


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TẶNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 479

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4

30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

(1979-2009)

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
– Nh­ư điều 2;
– Bộ trưởng (để b/c);
– L­ưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TR­ƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Ngô Thịnh Đức

 

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.