Quyết định số 294/QĐ-BGTVT ngày 11/02/2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG BẰNG KHEN

 **********

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Xét đề nghị của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Giao thông vận tải,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng Bằng khen của Bộ trư­ởng Bộ Giao thông vận tải cho 01 tập thể, 03 cá nhân thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (Có danh sách kèm theo)

Đã có nhiều thành tích trong công tác bảo hộ lao động năm 2008

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận :
– Nh­ư điều 2;
– Bộ trưởng (để b/c)
– L­ưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TR­ƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Ngô Thịnh Đức

 

 DANH SÁCH

 01 tập thể và 03 cá nhân thuộc Cục đường thủy nội địa Việt Nam
được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giao Thông Vận tải

( Kèm theo Quyết định số: 294 /QĐ-BGTVT, ngày 11 tháng 02 năm 2009 )

 

I. TẬP THỂ:

1. Đoạn Quản lý Đường thủy nội địa số 7,

II. CÁ NHÂN:

1. Ông Vũ Cao Khải – Giám đốc Đoạn Quản lý Đường thủy nội địa số 7,

2. Ông Nguyễn Bá Nhuần – Phó Giám đốc, Đoạn Quản lý Đường thủy nội địa số 7,

3. Ông Đoàn Hữu Thắng – Nhân viên Bảo hộ lao động, Đoạn Quản lý Đường thủy nội địa số 7.

 

 

 

Tags: , , ,

Comments are closed.