Quyết định số 201/QĐ-BGTVT ngày 21/01/2009

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Số: 201/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình tuyên truyền, phổ biến

Luật Giao thông đường bộ của Bộ Giao thông vận tải năm 2009

 ***********

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ của Bộ Giao thông vận tải năm 2009.

Điều 2. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và Vụ Tài chính tham mưu trình Bộ trưởng phân bổ kinh phí an toàn giao thông cấp cho Văn phòng Bộ năm 2009 để thực hiện Chương trình tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ của Bộ Giao thông vận tải năm 2009.

Điều 3. Vụ Pháp chế theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ của Bộ Giao thông vận tải năm 2009, báo cáo Bộ trưởng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Bí thư Đoàn TNCSHCM Cơ quan Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 5;

– Các Thứ trưởng;

– VP UBATGT Quốc gia;

– Các Sở GTVT;

– Đảng ủy CQ Bộ GTVT;

– Công đoàn ngành GTVT VN;

– Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG

Hồ Nghĩa Dũng

 

 

 

 


CHƯƠNG TRÌNH

Tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ

của Bộ Giao thông vận tải năm 2009

 

STT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Đối tượng tuyên truyền

Thời gian thực hiện

Nguồn kinh phí

1

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và phổ biến Luật Giao thông đường bộ

Vụ Pháp chế

Cục Đường bộ VN, Cục Đăng kiểm VN, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ

Cơ quan, đoàn thể ở Trung ương và địa phương

Tháng 2

Kinh phí ATGT cấp cho Cục Đường bộ VN, Cục Đăng kiểm VN, Văn phòng Bộ

2

Tổ chức 02 Hội nghị giới thiệu Luật Giao thông đường bộ và các Dự thảo Nghị định tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Vụ Pháp chế

Các Vụ VT, KCHTGT, TC, KHCN, ATGT; VP Bộ; Cục Đường bộ VN, Cục Đăng kiểm VN

Cán bộ, công chức ngành GTVT (các Cục, Vụ, Viện, Trường, Sở GTVT)

Tháng 2 – tháng 3

Kinh phí ATGT cấp cho Văn phòng Bộ và các Cục

3

In sách Luật phát miễn phí cho các cơ quan, đơn vị ngành GTVT

Văn phòng UBATGTQG

Vụ Pháp chế

Cán bộ, công chức ngành GTVT

Cả năm

Kinh phí ATGT cấp cho Văn phòng UBATGTQG

4

Xây dựng Đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ cho các cơ quan thông tin truyền thông ở Trung ương (đài, báo)

Văn phòng UBATGTQG

Vụ Pháp chế; Cục Đường bộ VN, Cục Đăng kiểm VN

Người dân

Quý I

Kinh phí ATGT cấp cho Văn phòng UBATGTQG

5

– Biên soạn tài liệu giới thiệu Luật Giao thông đường bộ, những vấn đề sửa đổi, bổ sung của Luật năm 2008 so với Luật năm 2001.

– In ấn, phát hành tài liệu miễn phí cho các cơ quan, đơn vị ngành GTVT, các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương và địa phương

Vụ Pháp chế

Văn phòng Bộ, các Vụ, Cục liên quan

Các Bộ, công chức ngành GTVT: các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương và địa phương

Cả năm

Kinh phí ATGT cấp cho Văn phòng Bộ

6

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Giao thông đường bộ về chương trình giao thông tiếp cận (trợ giúp người tàn tật tham gia giao thông)

Vụ Môi trường

Hiệp hội vận tải ô tô VN, các Vụ KHCN, TCCB, ATGT, VT, PC; VP UBATGTQG

Người dân

Quý I

Kinh phí ATGT cấp cho Văn phòng Bộ

7

In tờ rơi giới thiệu Luật phát miễn phí cho người dân tại trạm thu phí trên một số tuyến Quốc lộ, trong bến xe

Đoàn TN CSHCM CQ Bộ

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ.

Người dân

Cả năm

Kinh phí ATGT cấp cho Văn phòng Bộ

8

Mở chuyên mục phổ biến Luật GTĐB trên Website của Bộ

Trung tâm Công nghệ thông tin

Vụ Pháp chế; Cục Đường bộ VN; Cục Đăng kiểm VN; Các Vụ liên quan

Người dân

Cả năm

Kinh phí ATGT cấp cho Trung tâm Công nghệ thông tin

9

Phối hợp với cơ quan truyền thông (báo, đài, truyền hình) ở Trung ương, địa phương, báo ngành GTVT xây dựng các chuyên mục phổ biến Luật GTĐB.

Văn phòng UBATGTQG

Cục Đường bộ VN; Cục Đăng kiểm VN; VP UBATGTQG; Các Vụ liên quan; Các báo trong ngành GTVT

Người dân

Cả năm

Kinh phí ATGT cấp cho Văn phòng UBATGTQG

10

Tổ chức các tiết học ngoại khóa cuộc thi tìm hiểu Luật GTĐB tại các trường thuộc Bộ GTVT thuộc Cục Đường bộ VN.

Vụ Tổ chức cán bộ

VP UBATGTQG; Các Cục Đường bộ VN, Đăng kiểm CN; Công đoàn ngành GTVT

Học sinh, sinh viên các trường thuộc Bộ GTVT, thuộc Cục Đường bộ VN

Cả năm

Kinh phí ATGT cấp cho Văn phòng UBATGTQG, cấp cho các trường và Cục Đường bộ VN

11

– Dịch, biên soạn sách Luật Giao thông đường bộ song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

– In ấn, phát hành sách miễn phí cho các cơ quan, đơn vị ngành GTVT, các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương và địa phương.

Vụ Pháp chế

Vụ HTQT, Văn phòng Bộ

Cán bộ, công chức ngành GTVT; các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương và địa phương.

Quý III

Kinh phí ATGT cấp cho Văn phòng Bộ

12

– Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực quản lý kết cấu hạ tầng đường bộ trình Bộ phê duyệt.

– Tổ chức tập huấn Luật GTĐB và các văn bản về TTATGT trong lĩnh vực quản lý kết cấu hạ tầng đường bộ tại 4 khu vực

Cục Đường bộ VN

Các Vụ: KCHTGT, ATGT, PC; VP UBATGTQG

Cán bộ làm công tác quản lý giao thông đường bộ tại các Khu quản lý đường bộ, Sở GTVT

Quý III, IV

Kinh phí ATGT cấp cho Cục Đường bộ VN

13

– Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực vận tải đường bộ trình Bộ phê duyệt.

– Tổ chức tập huấn Luật GTĐB và các văn bản về TTATGT trong lĩnh vực vận tải đường bộ tại 3 khu vực

Cục Đường bộ VN

Các Vụ: VT, ATGT, PC; VP UBATGTQG

Cán bộ làm công tác quản lý vận tải tại các Khu quản lý đường bộ, Sở GTVT, các Doanh nghiệp kinh doanh vận tải, kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải, Hiệp hội vận tải ô tô

Quý III, IV

Kinh phí ATGT cấp cho Cục Đường bộ VN

14

– Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực quản lý phương tiện và đào tạo sát hạch lái xe trình Bộ phê duyệt.

– Tổ chức tập huấn Luật GTĐB và các văn bản về TTATGT trong lĩnh vực quản lý phương tiện và đào tạo sát hạch lái xe tại 3 khu vực

Cục Đường bộ VN

Các Vụ: TCCB, ATGT, PC, VP UBATGTQG

Cán bộ làm công tác quản lý phương tiện và người lái tại các Khu quản lý đường bộ, Sở GTVT, các cơ sở đào tạo lái xe, các Trung tâm sát hạch lái xe

Quý III, IV

Kinh phí ATGT cấp cho Cục Đường bộ VN

15

– Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ các văn bản, hướng dẫn trong lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính trình Bộ phê duyệt.

– Tổ chức tập huấn Luật GTĐB và các văn bản về TTATGT trong lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính tại 4 khu vực

Cục Đường bộ VN

Ttra Bộ, các Vụ: ATGT, PC, VP UBATGTQG

Cán bộ làm công tác quản lý phương tiện và người lái tại các Khu quản lý đường bộ, Sở GTVT, các cơ sở đào tạo lái xe, các Trung tâm sát hạch lái xe.

Quý III, IV

Kinh phí ATGT cấp cho Cục Đường bộ VN

16

– Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ các văn bản hướng dẫn cho lực lượng Thanh tra Đường bộ các cấp và các đối tượng liên quan khác.

– Tổ chức tập huấn Luật Giao thông đường bộ các văn bản hướng dẫn cho lực lượng Thanh tra Đường bộ các cấp và các đối tượng liên quan khác.

Thanh tra Bộ

Các Vụ: PC, VT, KCHTGT, ATGT; Các Cục Đường bộ VN, Cục Đăng kiểm VN

Lực lượng Thanh tra Đường bộ các cấp và các đối tượng liên quan khác.

Quý III, IV

Kinh phí ATGT cấp cho Văn phòng Bộ, Cục Đường bộ VN, Cục Đăng kiểm VN

17

– Biên soạn tài liệu tuyên truyền phổ biến Luật Giao thông đường bộ các văn bản hướng dẫn cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ.

– Tổ chức tập huấn Luật Giao thông đường bộ các văn bản hướng dẫn cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ.

Văn phòng UBATGTQG

Các Vụ: PC, VT, KCHTGT, ATGT; Các Cục Đường bộ VN, Cục Đăng kiểm VN; C26 (Bộ CA)

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ

Quý III, IV

Kinh phí ATGT cấp cho Văn phòng UBATGTQG

18

Tổ chức cuộc thi “Giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn, chất lượng cao”, kết hợp tuyên truyền nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ lái xe ô tô

Cục Đường bộ VN

VP UBATGTQG, Hiệp hội vận tải ô tô VN, các Vụ: TCCB, ATGT, VT

Lái xe

Cả năm

Kinh phí ATGT cấp cho Cục Đường bộ VN

19

Biên tập và in sách Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành phát miễn phí cho các cơ quan, đơn vị ngành GTVT

Vụ Pháp chế

Văn phòng Bộ

Cán bộ, công chức ngành GTVT; các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương và địa phương

Quý IV

Kinh phí ATGT cấp cho Văn phòng Bộ

 

 

 

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.