Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 03/03/2009

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG

 _______________

Số: 08/2009/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________

Long Xuyên, ngày 03 tháng 03 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Sửa đổi, bổ sung các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ

 chi đầu tư phát triển cho cấp huyện bằng nguồn vốn ngân sách

 địa phương giai đoạn  2009 – 2010 và quy định hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh.

___________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2008 về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển cho cấp huyện bằng nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2008 – 2010 và quy định hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

QUYẾT  ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này nội dung sửa đổi, bổ sung các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển cho cấp huyện bằng nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2009 – 2010 và quy định hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh.

Điều 2. Các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư bằng nguồn ngân sách quy định tại Điều 1 của Quyết định này là cơ sở để xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển từ ngân sách của các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Giám đốc Sở Tài chính triển khai Quyết định này đến Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để áp dụng vào việc xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2009-2010;

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 45/2007/QĐ-UB ngày 27/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Nơi nhận:

– TT.TU, TT.HĐND tỉnh;

– Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;

– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

– Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

– UBND huyện, thị xã, thành phố;

– VP.UBND tỉnh: LĐVP và các

   P.XDCB, TH, KT, VHXH

– TT công báo, Website AG;

– Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vương Bình Thạnh

 

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.