Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009

UỶ BAN NHÂN DÂN

TP HỒ CHÍ MINH

 

 _______________

Số: 08/2009/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thuộc

các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2009

______________________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 1547/QĐ-BKH ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2009 cho thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 260/QĐ-BKH ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số 5/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán, phân bổ ngân sách năm 2009 và Nghị quyết số 6/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 131/TTr- SKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2009,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Giao cho các Sở, cơ quan ngang Sở, Ủy ban nhân dân các quận – huyện, các doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2009 (theo Phụ lục đính kèm) như sau:

– Chỉ tiêu về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội (Phụ lục số 1);

– Kinh phí và danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án lớn: 87.157 triệu đồng (Phụ lục số 2);

– Kinh phí và danh mục các chương trình mục tiêu bổ sung để thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ: 130.850 triệu đồng (Phụ lục số 3).

Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 ban hành kèm theo Quyết định này, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện, Giám đốc các doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành phân bổ, giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao; tổ chức thực hiện và báo cáo tiến độ định kỳ hàng quý gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố; trường hợp có yêu cầu cần điều chỉnh, bổ sung, phải trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện, Giám đốc các doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện, Giám đốc các doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

  Như Điều 4; 

  Văn phòng Chính phủ (HN và TPHCM);

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  Bộ Tài chính;

  Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

  Thường trực Thành ủy;

  Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;

  Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố;

  Các Ban Hội đồng nhân dân TP;

  Văn phòng Thành ủy;

  VPHĐ-UB: Các PVP; các Phòng VX, ĐT,

   ĐTMT, TM, CNN; P.THKH (5b);

  Lưu : VT, (THKH/Hi) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Hoàng Quân

 

Tags: , , ,

Comments are closed.