Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 12/03/2009

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TIỀN GIANG

—————-

Số: 04/2009/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————–

Mỹ Tho, ngày  12  tháng  3   năm 2009

 
QUYẾT ĐỊNH 
     Về xếp loại đường bộ thuộc tỉnh quản lý năm 2009

————————-

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 6 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải ban hành qui định về xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải về việc xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng xếp loại đường bộ thuộc tỉnh quản lý năm 2009, bao gồm 28 tuyến đường tỉnh (theo Bảng xếp loại đính kèm).

Điều 2. Việc xếp loại đường bộ theo Quyết định này nhằm:

1. Đánh giá kết quả công tác quản lý, bảo trì, nâng cấp đường bộ;

2. Làm căn cứ xác định cước vận chuyển hàng hóa đường bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc xếp loại đường bộ thuộc tỉnh quản lý năm 2007.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:

– Bộ Giao thông vận tải;

– Cục KTVB (Bộ Tư pháp);

– TT.TU, TT.HĐND tỉnh;

– Ủy ban MTTQ VN tỉnh;

– CT& các PCT UBND tỉnh;

– Các sở, ngành tỉnh;

– UBND các huyện TP, TX;

– Lưu: VT, Sơn;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký) 

Nguyễn Văn Phòng

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.