Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 12/01/2009

Ỷ BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG

 _______________

Số: 04/2009/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________

Long Xuyên, ngày 12 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC

TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA CƠ QUAN

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH_________________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tư­­ớng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

 
QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Cán bộ, công chức trực tiếp làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức hưởng phụ cấp) đặt tại các cơ quan sau đây trên địa bàn tỉnh:

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở và cơ quan tương đương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (gọi chung là cấp tỉnh).

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện).

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã).

Điều 2. Mức phụ cấp như sau:

1. Cấp tỉnh và cấp huyện: 200.000 đồng/người/tháng.

2. Cấp xã: 180.000 đồng/người/tháng.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện sử dụng trong phạm vi dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và từ các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở các cơ quan, đơn vị để quy định cụ thể số lượng cán bộ, công chức của từng cơ quan, đơn vị hưởng chế độ phụ cấp; theo dõi và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Quyết định này cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ (b/c);

– Website Chính phủ, Cục Kiểm tra VB (Bộ Tư pháp);

– TT. TU, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh;

– Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh;

– UBND các huyện, thị xã và thành phố;

– Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;

– Lưu: VT, P. TH, TT. Công báo.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vương Bình Thạnh

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.