Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 10/01/2009

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 _______________

Số: 01/2009/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng

Trang thông tin điện tử Công báo thành phố Hồ Chí Minh

__________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thông tư số 03/2006/TT-VPCP ngày 17 tháng 02 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với tổ chức và hoạt động của Công báo cấp tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Xét kiến nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 3658/TTr-STP-KTrVB ngày 18 tháng 11 năm 2008, của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 10240/VP-CB ngày 16 tháng 12 năm 2008 và của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1460/TTr-SNV ngày 26 tháng 12 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng Trang thông tin điện tử Công báo thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các Sở – ngành thành phố, Giám đốc Trung tâm Công báo thành phố, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận – huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện, các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng Trang thông tin điện tử Công báo thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

– Thường trực Thành ủy;

– Thường trực HĐND. TP;

– TTUB: CT, các PCT;

– VPHĐ-UB: Các PVP;

– Các Phòng CV, Trung tâm;

– Lưu:VT, (TTCB/N) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Nguyễn Thành Tài

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.