List/Grid

Tag Archives: 01/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị. Ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 10/01/2009

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 10/01/2009

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 10/01/2009 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Trang thông tin điện tử Công báo thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 02/01/2009

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 02/01/2009

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 02/01/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum. Ban hành Bảng giá cước Vận tải Hàng hoá bằng Ôtô