Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG TRỊ

____________

Số: 01/2009/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Đông Hà, ngày 15 tháng 01  năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ

tại Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Trị

____________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 01 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia năm 2001; Nghị định 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan, tổ và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 2;

– Cục KTVBQPPL- Bộ Tư  pháp;

– Cục VT& LTNN;

– T.vụ Tỉnh uỷ,  TT.HĐND tỉnh;

– CT, các PCT. UBND tỉnh;

– Lưu: VT, NC (SNV 5 bản).

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Hữu Phúc

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.