Nghị định số 74/1999/NĐ-CP ngày 20-08-1999

NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 74/1999/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1999
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP
THỊ TRẤN, HUYỆN LỴ VÀ CÁC Xà THUỘC CÁC HUYỆN MÈO VẠC,
YÊN MINH, QUẢN BẠ, BẮC QUANG, HOÀNG SU PHÌ VÀ THỊ Xà
HÀ GIANG, TỈNH HÀ GIANG

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang và đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị trấn và xã thuộc các huyện Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Quang, Hoàng Su Phì và thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang như sau:

1. Sáp nhập hai thôn Lùng Vái, Phố Mỳ của xã Sủng Trà thuộc huyện Mèo Vạc vào xã Mèo Vạc để thành lập thị trấn Mèo Vạc và xã Tả Lủng.

– Thị trấn Mèo Vạc – thị trấn huyện lỵ huyện Mèo Vạc có 1.441 ha diện tích tự nhiên, 4.074 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Mèo Vạc: Đông giáp xã Cán Chu Phìn và xã Giàng Chu Phìn; Tây giáp xã Tả Lủng; Nam giáp xã Tát Ngà; Bắc giáp xã Pả Vi.

– Xã Tả Lủng có 1.955 ha diện tích tự nhiên và 2.013 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tả Lủng: Đông giáp thị trấn Mèo Vạc; Tây giáp xã Sủng Trà và xã Sủng Máng; Nam giáp xã Sủng Máng, xã Nậm Ban và xã Tát Ngà.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Sủng Trà có 2.488 ha diện tích tự nhiên và 2.853 nhân khẩu.

2. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Yên Minh thuộc huyện Yên Minh như sau:

Chuyển 284,1 ha diện tích tự nhiên và 329 nhân khẩu về xã Sủng Tráng quản lý; chuyển 649 ha diện tích tự nhiên và 646 nhân khẩu về xã Lao Và Chải quản lý.

a) Thành lập thị trấn Yên Minh – thị trấn huyện lỵ của huyện Yên Minh trên cơ sở 3.047 ha diện tích tự nhiên và 4.932 nhân khẩu của xã Yên Minh.

Địa giới hành chính thị trấn Yên Minh: Đông giáp xã Hữu Vinh; Tây giáp xã Lao Và Chải; Nam giáp xã Lao Và Chải và xã Đông Minh; Bắc giáp xã Lao Và Chải và xã Sủng Thài.

b) Thành lập xã Hữu Vinh trên cơ sở 2.554,9 ha diện tích tự nhiên và 2.587 nhân khẩu của xã Yên Minh.

Địa giới hành chính xã Hữu Vinh: Đông giáp xã Mậu Duệ và huyện Đồng Văn; Tây giáp xã Sủng Thài và thị trấn Yên Minh; Nam giáp Đông Minh; Bắc giáp huyện Đồng Văn.

c) Thành lập xã Đông Minh trên cơ sở 2.086 ha diện tích tự nhiên và 2.009 nhân khẩu còn lại của xã Yên Minh.

Địa giới hành chính xã Đông Minh: Đông giáp xã Mậu Duệ; Tây giáp thị trấn Yên Minh và xã Lao Và Chải; Nam giáp xã Ngam La; Bắc giáp xã Hữu Vinh.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

– Xã Sủng Tráng có 2.181 ha diện tích tự nhiên và 2.789 nhân khẩu,

– Xã Lao Và Chải có 5.209 ha diện tích tự nhiên và 3.392 nhân khẩu.

3. Thành lập thị trấn Tam Sơn – thị trấn huyện lỵ của huyện Quản Bạ trên cơ sở 1.230 ha diện tích tự nhiên và 3.858 nhân khẩu của xã Quản Bạ.

Địa giới hành chính thị trấn Tam Sơn: Đông giáp xã Quản Bạ; Tây giáp xã Tùng Vài; Nam giáp xã Quyết Tiến; Bắc giáp xã Thanh Vân.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Quản Bạ có 1.895 ha diện tích tự nhiên và 2.212 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Đồng Tiến thuộc huyện Bắc Quang trên cơ sở 3.385,6 ha diện tích tự nhiên và 2.293 nhân khẩu của xã Đồng Tâm.

Địa giới hành chính xã Đồng Tiến: Đông giáp xã Bạch Ngọc; Tây giáp xã Đồng Tâm; Nam giáp xã Kim Ngọc và xã Thượng Bình; Bắc giáp xã Trung Thành và xã Bạch Ngọc.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Đồng Tâm có 6.783,4 ha diện tích tự nhiên và 3.366 nhân khẩu.

5. Thành lập xã Yên Thành thuộc huyện Bắc Quang trên cơ sở 5.896 ha diện tích tự nhiên và 2.826 nhân khẩu của xã Yên Bình.

Địa giới hành chính xã Yên Thành: Đông giáp xã Yên Bình; Tây giáp xã Bản Rịa; Nam giáp tỉnh Lào Cai; Bắc giáp xã Nà Chì, xã Khuôn Nùng và xã Tân Nam.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Yên Bình có 3.550 ha diện tích tự nhiên và 3.362 nhân khẩu.

6. Thành lập thị trấn Vinh Quang – thị trấn huyện lỵ thuộc huyện Hoàng Su Phì trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Vinh Quang.

Thị trấn Vinh Quang có 481 ha diện tích tự nhiên, 2.182 nhân khẩu.

7. Thành lập xã Kim Linh thuộc thị xã Hà Giang trên cơ sở 3.590 ha diện tích tự nhiên và 2.064 nhân khẩu của xã Kim Thạch.

Địa giới hành chính xã Kim Linh: Đông giáp huyện Bắc Mê; Tây giáp Phú Linh; Nam giáp huyện Vị Xuyên; Bắc giáp xã Kim Thạch.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Kim Thạch có 3.050 ha diện tích tự nhiên và 2.036 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành; mọi quy định trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ, Thủ trưởng các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.