Nghị định số 64/2006/NĐ-CP ngày 23/06/2006

 

NGHỊ ĐỊNH

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường của thị xã Hà Giang

và huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang,


NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường của thị xã Hà Giang và huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang như sau:

1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường của thị xã Hà Giang như sau:

– Điều chỉnh toàn bộ 4.350 ha diện tích tự nhiên và 5.231 nhân khẩu của xã Phú Linh; 3.050 ha diện tích tự nhiên và 2.353 nhân khẩu của xã Kim Thạch; 3.590 ha diện tích tự nhiên và 2.529 nhân khẩu của xã Kim Linh thuộc thị xã Hà Giang về huyện Vị Xuyên quản lý.

– Điều chỉnh 103,4 ha diện tích tự nhiên và 77 nhân khẩu của phường Quang Trung thuộc thị xã Hà Giang về xã Phong Quang thuộc huyện Vị Xuyên quản lý.

2. Điều chỉnh địa giới hành chính xã của huyện Vị Xuyên như sau:

– Điều chỉnh toàn bộ 4.303 ha diện tích tự nhiên và 3.515 nhân khẩu của xã Phương Độ; 3.219 ha diện tích tự nhiên và 3.227 nhân khẩu của xã Phương Thiện thuộc huyện Vị Xuyên về thị xã Hà Giang quản lý.

3. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

– Phường Quang Trung thuộc thị xã Hà Giang có 1.005,6 ha diện tích tự nhiên và 3.605 nhân khẩu.

– Thị xã Hà Giang có 13.025,6 ha diện tích tự nhiên và 40.058 nhân khẩu, có 8 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm các phường: Quang Trung, Nguyễn Trãi, Trần Phú, Minh Khai, Ngọc Hà và các xã: Ngọc Đường, Phương Thiện, Phương Độ.

– Xã Phong Quang thuộc huyện Vị Xuyên có 3.478,4 ha diện tích tự nhiên và 1.855 nhân khẩu.

– Huyện Vị Xuyên có 148.750,4 ha diện tích tự nhiên và 91.825 nhân khẩu, có 24 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm các xã: Tùng Bá, Thuận Hoà, Minh Tân, Phong Quang, Thanh Thuỷ, Thanh Đức, Lao Chải, Xín Chải, Phương Tiến, Cao Bồ, Đạo Đức, Trung Thành, Ngọc Linh, Ngọc Minh, Bạch Ngọc, Linh Hồ, Việt Lâm, Quảng Ngần, Thượng Sơn, Phú Linh, Kim Thạch, Kim Linh và các thị trấn: Vị Xuyên, nông trường Việt Lâm.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Phan Văn Khải
Tags: , , ,

Comments are closed.