Nghị định số 44/1999/NĐ-CP ngày 01-07-1999

NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 44/1999/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 1999
VỀ VIỆC THÀNH LẬP MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN YÊN THÀNH,
TỈNH NGHỆ AN
 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập các xã thuộc huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An như sau:

1. Thành lập xã Tây Thành trên cơ sở 2.200 ha diện tích tự nhiên và 5.866 nhân khẩu của xã Quang Thành.

Địa giới hành chính xã Tây Thành: Đông giáp xã Quang Thành; Tây giáp huyện Đô Lương; Nam giáp xã Thịnh Thành; Bắc giáp huyện Tân Kỳ.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Quang Thành có 2.350 ha diện tích tự nhiên và 6.459 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Đại Thành trên cơ sở 906 ha diện tích tự nhiên và 4.720 nhân khẩu của xã Minh Thành.

Địa giới hành chính xã Đại Thành: Đông giáp xã Mỹ Thành; Tây giáp huyện Đô Lương; Nam giáp huyện Đô Lương; Bắc giáp xã Lý Thành, Minh Thành.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Minh Thành có 2.494 ha diện tích tự nhiên và 5.870 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Kim Thành trên cơ sở 2.300 ha diện tích tự nhiên và 4.150 nhân khẩu của xã Đồng Thành.

Địa giới hành chính xã Kim Thành: Đông giáp các xã Lăng Thành, Hậu Thành, Phúc Thành; Tây giáp xã Quang Thành; Nam giáp xã Đồng Thành; Bắc giáp huyện Tân Kỳ và xã Lăng Thành.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Đồng Thành có 3.100 ha diện tích tự nhiên và 6.705 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Tags: , , ,

Comments are closed.