Nghị định số 41/2006/NĐ-CP ngày 21/04/2006

NGHỊ ĐỊNH

Về việc thành lập thị trấn Hoàng Mai thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An,


NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập thị trấn Hoàng Mai thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Quỳnh Thiện.

Thị trấn Hoàng Mai có 1.160 ha diện tích tự nhiên và 8.698 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Hoàng Mai: Đông giáp xã Quỳnh Lộc và Quỳnh Dị; Tây giáp xã Quỳnh Vinh; Nam giáp xã Mai Hùng; Bắc giáp huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Phan Văn Khải
Tags: , , ,

Comments are closed.