Nghị định số 37/2002/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 37/2002/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG SUỐI HOA, THỊ Xà BẮC NINH VÀ THỊ TRẤN GIA BÌNH, HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH

,

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Suối Hoa, thị xã Bắc Ninh và thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh như sau:

1. Thành lập phường Suối Hoa thuộc thị xã Bắc Ninh trên cơ sở 48,87 ha diện tích tự nhiên và 1.405 nhân khẩu của xã Vũ Ninh; 16,98 ha diện tích tự nhiên và 1.027 nhân khẩu của xã Kinh Bắc; 52,65 ha diện tích tự nhiên và 2.649 nhân khẩu của xã Đại Phúc.

Phường Suối Hoa có 118,5 ha diện tích tự nhiên và 5.081 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Suối Hoa: Đông giáp xã Vũ Ninh; Tây giáp xã Kinh Bắc và phường Tiền An; Nam giáp xã Đại Phúc; Bắc giáp các xã Vũ Ninh và Kinh Bắc.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Suối Hoa:

– Xã Vũ Ninh còn lại 620,33 ha diện tích tự nhiên và 9.331 nhân khẩu.

– Xã Kinh Bắc còn lại 206,02 ha diện tích tự nhiên và 6.219 nhân khẩu.

– Xã Đại Phúc còn lại 460,6 ha diện tích tự nhiên và 9.973 nhân khẩu.

2. Thành lập thị trấn Gia Bình – thị trấn huyện lỵ huyện Gia Bình trên cơ sở 213,08 ha diện tích tự nhiên và 3.198 nhân khẩu của xã Xuân Lai; 71,92 ha diện tích tự nhiên và 1.389 nhân khẩu của xã Đại Bái; 151,39 ha diện tích tự nhiên và 3.085 nhân khẩu của xã Đông Cứu.

Thị trấn Gia Bình có 436,39 ha diện tích tự nhiên và 7.672 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Gia Bình: Đông giáp xã Xuân Lai; Tây giáp xã Đại Bái; Nam giáp các xã Quỳnh Phú, Đại Bái; Bắc giáp xã Đông Cứu.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị trấn Gia Bình:

– Xã Xuân Lai còn lại 1.084,35 ha diện tích tự nhiên và 8.251 nhân khẩu.

– Xã Đại Bái còn lại 627,46 ha diện tích tự nhiên và 8.665 nhân khẩu.

– Xã Đông Cứu còn lại 666,28 ha diện tích tự nhiên và 7.301 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , , ,

Comments are closed.