Nghị định số 15/2006/NĐ-CP ngày 25/01/2006

 

NGH ĐNH

của Chính phủ số 15/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2006

Về việc thành lập thành phố Bắc Ninh

thuộc tỉnh Bắc Ninh

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập thành phố Bắc Ninh thuộc tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Bắc Ninh.

Thành phố Bắc Ninh có 26,34 km2 diện tích tự nhiên và 121.028 nhân khẩu, có 10 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường: Đáp Cầu, Thị Cầu, Vũ Ninh, Suối Hoa, Tiền An, Ninh Xá, Vệ An, Kinh Bắc, Đại Phúc và xã Võ Cường.

Địa giới hành chính thành phố Bắc Ninh: phía Bắc giáp huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; phía Đông giáp huyện Quế Võ; phía Nam giáp huyện Tiên Du; phía Tây giáp huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.

Tỉnh Bắc Ninh có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm các huyện: Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài và thành phố Bắc Ninh.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Phan Văn Khải

Tags: , ,

Comments are closed.