Nghị định của Chính Phủ số 98/2003/NĐ-CP ngày 25/08/2003

 NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 98/2003/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2003
VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG VŨ NINH, KINH BẮC, ĐẠI PHÚC THUỘC THỊ Xà BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập các phường Vũ Ninh, Kinh Bắc, Đại Phúc thuộc thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh như sau:

1. Thành lập phường Vũ Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Vũ Ninh.

Phường Vũ Ninh có 620,33 ha diện tích tự nhiên và 9.737 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Vũ Ninh: Đông giáp các phường Đáp Cầu, Thị Cầu và huyện Quế Võ; Tây giáp các phường Kinh Bắc, Suối Hoa và huyện Yên Phong; Nam giáp phường Đại Phúc và huyện Quế Võ; Bắc giáp huyện Yên Phong và tỉnh Bắc Giang.

2. Thành lập phường Kinh Bắc trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Kinh Bắc.

Phường Kinh Bắc có 206,02 ha diện tích tự nhiên và 6.315 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Kinh Bắc; Đông giáp các phường Suối Hoa, Vệ An, Tiền An; Tây giáp huyện Yên Phong; Nam giáp phường Ninh Xá và xã Võ Cường; Bắc giáp phường Vũ Ninh và huyện Yên Phong.

3. Thành lập phường Đại Phúc trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Đại Phúc.

Phường Đại Phúc có 460,6 ha diện tích tự nhiên và 10.073 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đại Phúc: Đông giáp phường Vũ Ninh và huyện Quế Võ; Tây giáp các phường Ninh Xá, Tiền An; Nam giáp xã Võ Cường và các huyện Quế Võ, Tiên Du; Bắc giáp các phường Vũ Ninh, Suối Hoa.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , , ,

Comments are closed.