Nghị định số 13/2004/NĐ – CP

 NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 13/2004/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2004
VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG, XÃ THUỘC THỊ Xà KON TUM VÀ
CÁC HUYỆN KON RẪY, NGỌC HỒI, KON PLÔNG, TỈNH KON TUM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính thành lập phường, xã thuộc thị xã Kon Tum và các huyện Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Kon Plông, tỉnh Kon Tum như sau:

1. Thành lập phường Trần Hưng Đạo thuộc thị xã Kon Tum trên cơ sở 590 ha diện tích tự nhiên và 5.857 nhân khẩu của xã Hòa Bình.

Địa giới hành chính phường Trần Hưng Đạo: Đông giáp xã Chư H’Reng; Tây và Nam giáp xã Hòa Bình; Bắc giáp các phường Nguyễn Trãi, Lê Lợi.

Sau khi thành lập phường Trần Hưng Đạo, xã Hòa Bình còn lại 6.075 ha diện tích tự nhiên và 4.483 nhân khẩu.

2. Thành lập phường Ngô Mây thuộc thị xã Kon Tum trên cơ sở 550 ha diện tích tự nhiên và 4.035 nhân khẩu của xã Vinh Quang.

Địa giới hành chính phường Ngô Mây: Đông giáp phường Duy Tân; Tây, Nam và Bắc giáp xã Vinh Quang.

Sau khi thành lập phường Ngô Mây, xã Vinh Quang còn lại 2.176 ha diện tích tự nhiên và 5.945 nhân khẩu.

3. Thành lập phường Nguyễn Trãi thuộc thị xã Kon Tum trên cơ sở 600 ha diện tích tự nhiên và 3.889 nhân khẩu của xã Đoàn Kết.

Địa giới hành chính phường Nguyễn Trãi: Đông giáp phường Lê Lợi; Tây giáp xã Đoàn Kết; Nam giáp phường Trần Hưng Đạo; Bắc giáp phường Quyết Thắng và xã Vinh Quang.

Sau khi thành lập phường Nguyễn Trãi, xã Đoàn Kết còn lại 2.115 ha diện tích tự nhiên và 3.064 nhân khẩu.

4. Thành lập phường Trường Chinh thuộc thị xã Kon Tum trên cơ sở 196,68 ha diện tích tự nhiên và 2.563 nhân khẩu của xã Đắk Blà, 244,20 ha diện tích tự nhiên và 3.690 nhân khẩu của phường Thắng Lợi.

Phường Trường Chinh có 440,88 ha diện tích tự nhiên và 6.253 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Trường Chinh: Đông giáp các xã Đắk Blà, Đắk Rơ Wa; Tây giáp các phường Duy Tân, Quang Trung; Nam giáp phường Thắng Lợi; Bắc giáp xã Đắk Cấm.

Sau khi thành lập phường Trường Chinh:

– Xã Đắk Blà còn lại 4.116,32 ha diện tích tự nhiên và 4.841 nhân khẩu.

– Phường Thắng Lợi còn lại 515,80 ha diện tích tự nhiên và 8.689 nhân khẩu.

5. Thành lập xã Đắk Tơ Lung thuộc huyện Kon Rẫy trên cơ sở 12.420 ha diện tích tự nhiên và 3.250 nhân khẩu của xã Đắk Ruồng.

Địa giới hành chính xã Đắk Tơ Lung: Đông giáp thị trấn Đắk Rơ Ve và xã Tân Lập; Tây giáp huyện Đắk Hà; Nam giáp các xã Đắk Ruồng, Đắk Tờ Re; Bắc giáp xã Đắk Kôi.

Sau khi thành lập xã Đắk Tơ Lung, xã Đắk Ruồng còn lại 6.700 ha diện tích tự nhiên và 3.155 nhân khẩu.

6. Thành lập xã Đắk Kan thuộc huyện Ngọc Hồi trên cơ sở 8.790 ha diện tích tự nhiên và 2.293 nhân khẩu của xã Đắk Xú, 250 ha diện tích tự nhiên và 635 nhân khẩu của xã Sa Loong.

Xã Đắk Kan có 9.040 ha diện tích tự nhiên và 2.928 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Đắk Kan: Đông giáp huyện Đắk Tô; Tây giáp các xã Bờ Y, Sa Loong; Nam giáp huyện Sa Thầy; Bắc giáp thị trấn Plei Kần và xã Đắk Xú.

Sau khi thành lập xã Đắk Kan:

– Xã Đắk Xú còn lại 11.920 ha diện tích tự nhiên và 3.369 nhân khẩu.

– Xã Sa Loong còn lại 17.760 ha diện tích tự nhiên và 2.965 nhân khẩu.

7. Thành lập xã Đắk Long thuộc huyện Kon Plông trên cơ sở 13.555 ha diện tích tự nhiên và 2.054 nhân khẩu của xã Măng Cành.

Địa giới hành chính xã Đắk Long: Đông giáp xã Hiếu; Tây giáp huyện Kon Rẫy; Nam giáp huyện Kon Rẫy và tỉnh Gia Lai; Bắc giáp xã Măng Cành.

Sau khi thành lập xã Đắk Long, xã Măng Cành còn lại 14.335 ha diện tích tự nhiên và 2.002 nhân khẩu.

8. Thành lập xã Đắk Tăng thuộc huyện Kon Plông trên cơ sở 12.100 ha diện tích tự nhiên và 2.067 nhân khẩu của xã Măng Bút.

Địa giới hành chính xã Đắk Tăng: Đông giáp xã Ngọk Tem; Tây giáp huyện Đắk Hà; Nam giáp xã Măng Cành và huyện Kon Rẫy; Bắc giáp các xã Măng Bút, Đắk Ring.

Sau khi thành lập xã Đắk Tăng, xã Măng Bút còn lại 17.310 ha diện tích tự nhiên và 2.281 nhân khẩu.

9. Thành lập xã Đắk Nên thuộc huyện Kon Plông trên cơ sở 12.973 ha diện tích tự nhiên và 2.027 nhân khẩu của xã Đắk Ring.

Địa giới hành chính xã Đắk Nên: Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi; Tây giáp xã Măng Bút và tỉnh Quảng Nam; Nam giáp xã Đắk Ring; Bắc giáp tỉnh Quảng Nam.

Sau khi thành lập xã Đắk Nên, xã Đắk Ring còn lại 9.747 ha diện tích tự nhiên và 2.008 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , , , ,

Comments are closed.