Nghị định của Chính phủ số 40/2001/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 40/2001/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2001
VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC Xà THUỘC HUYỆN ĐẮKGLEI
VÀ HUYỆN ĐẮK TÔ, TỈNH KON TUM. ĐỔI TÊN Xà MĂNG XĂNG, HUYỆN ĐẮK TÔ THÀNH Xà TÈ XĂNG

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH :

 

Điều 1. Nay thành lập các xã thuộc huyện Đắkglei và huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum như sau:

1. Thành lập xã Xốp thuộc huyện Đắkglei trên cơ sở 12.490 ha diện tích tự nhiên và 2.526 nhân khẩu của xã Đắk Choong;

Địa giới hành chính xã Xốp : Đông giáp xã Ngọk Linh; Tây giáp xã Đắk Pék và thị trấn Đắkglei; Nam giáp huyện Đắk Tô; Bắc giáp xã Đắk Choong.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Xốp, xã Đắk Choong còn lại 14.150 ha diện tích tự nhiên và 2.254 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Măng Ri thuộc huyện Đắk Tô trên cơ sở 3.497 ha diện tích tự nhiên và 1.945 nhân khẩu của xã Măng Xăng;

Địa giới hành chính xã Măng Ri : Đông giáp xã Ngọk Lây; Tây giáp xã Tê Xăng và xã Đắk Na; Nam giáp xã Tê Xăng; Bắc giáp xã Ngọk Linh.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Măng Ri, xã Măng Xăng còn lại 5.893 ha diện tích tự nhiên và 1.871 nhân khẩu.

Đổi tên xã Măng Xăng thành xã Tê Xăng.

3. Thành lập xã Văn Xuôi thuộc huyện Đắk Tô trên cơ sở 9.130 ha diện tích tự nhiên và 1.967 nhân khẩu của xã Ngọk Yêu;

Địa giới hành chính xã Văn Xuôi : Đông giáp xã Ngọk Yêu; Tây giáp xã Ngọk Lây; Nam giáp xã Tu Mơ Rông; Bắc giáp thành phố Đà Nẵng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Văn Xuôi, xã Ngọk Yêu còn lại 12.600 ha diện tích tự nhiên và 2.051 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.