Nghị định của Chính Phủ số 80/2003/NĐ-CP ngày 10/07/2003

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 80/2003/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2003
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC Xà YA LY,
YA XIÊR VÀ THÀNH LẬP Xà YA TĂNG THUỘC HUYỆN
SA THẦY, TỈNH KON TUM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính các xã Ya Ly, Ya Xiêr và thành lập xã Ya Tăng thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum như sau:

– Điều chỉnh 1.146 ha diện tích tự nhiên và 659 nhân khẩu của xã Ya Xiêr về xã Ya Ly quản lý.

– Thành lập xã Ya Tăng trên cơ sở 18.213 ha diện tích tự nhiên và 3.162 nhân khẩu của xã Ya Ly.

Địa giới hành chính xã Ya Tăng: Đông giáp xã Ya Ly; Tây giáp xã Mô Rai; Nam giáp tỉnh Gia Lai; Bắc giáp xã Ya Xiêr.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các xã Ya Ly, Ya Xiêr và thành lập xã Ya Tăng:

– Xã Ya Ly còn lại 3.823 ha diện tích tự nhiên và 2.074 nhân khẩu.

– Xã Ya Xiêr còn lại 4.704 ha diện tích tự nhiên và 2.910 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.