List/Grid

Luật kinh doanh Subscribe to Luật kinh doanh

Thông tư số 21/2010/TT-BXD  ngày 16/11/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BXD  ngày 16/11/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng.

Thông tư số 176/2010/TT-BTC ngày 05/11/2010

Thông tư số 176/2010/TT-BTC ngày 05/11/2010

Thông tư số 176/2010/TT-BTC ngày 05/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn doanh nghiệp trích trước vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp để tạo nguồn hỗ trợ cho các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010

Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010

Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 do Chính Phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Thông tư số 156/2010/TT-BTC ngày 11/10/2010

Thông tư số 156/2010/TT-BTC ngày 11/10/2010

Thông tư số 156/2010/TT-BTC ngày 11/10/2010 của Bộ tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng apatit thuộc nhóm 2510 quy định tại biểu thuế xuất khẩu.

Thông tư số 155/2010/TT-BTC ngày 11/10/2010

Thông tư số 155/2010/TT-BTC ngày 11/10/2010

Thông tư số 155/2010/TT-BTC ngày 11/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.

Thông tư số 57/2010/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2010

Thông tư số 57/2010/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2010

Thông tư số 57/2010/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành định mức nhập, xuất, bảo quản giống lúa, giống ngô dự trữ Nhà nước do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý.

Thông tư số 19/2010/TT-BTNMT ngày 12/10/2010

Thông tư số 19/2010/TT-BTNMT ngày 12/10/2010

Thông tư số 19/2010/TT-BTNMT ngày 12/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam.

Thông tư 147/2010/TT-BTC ngày 24/9/2010

Thông tư 147/2010/TT-BTC ngày 24/9/2010

Thông tư 147/2010/TT-BTC ngày 24/9/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2601 tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu.

Thông tư số 20/2010/TT-NHNN ngày 29/09/2010

Thông tư số 20/2010/TT-NHNN ngày 29/09/2010

Thông tư số 20/2010/TT-NHNN ngày 29/09/2010 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Thông tư số 19/2010/TT-NHNN ngày 27/09/2010

Thông tư số 19/2010/TT-NHNN ngày 27/09/2010

Thông tư số 19/2010/TT-NHNN ngày 27/09/2010 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 của thống đốc ngân hàng Nhà nước quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong họat động của tổ chức tín dụng.