List/Grid

Luật kinh doanh Subscribe to Luật kinh doanh

Thông tư số 200/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010

Thông tư số 200/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010

Thông tư số 200/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010 hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan bảo tàng phụ nữ Việt Nam.

Thông tư số 198/2010/TT-BTC ngày 08/12/2010

Thông tư số 198/2010/TT-BTC ngày 08/12/2010

Thông tư số 198/2010/TT-BTC ngày 08/12/2010 quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước.

Thông tư số 196/2010/TT-BTC ngày 07/12/2010

Thông tư số 196/2010/TT-BTC ngày 07/12/2010

Thông tư số 196/2010/TT-BTC ngày 07/12/2010 tạm hõan thời gian thực hiện thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/9/2010 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

Thông tư số 195/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010

Thông tư số 195/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010

Thông tư số 195/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 hướng dẫn việc xử lý hàng hóa tồn đọng trong kho ngoại quan.

Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010

Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010

Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải hành khách bằng xe ôtô.

Thông tư số 190/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010

Thông tư số 190/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010

Thông tư số 190/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009

Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009

Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ ban hành về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009

Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009

Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 về Quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước.

Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 30/11/2010 của Quốc Hội

Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 30/11/2010 của Quốc Hội

Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 30/11/2010 của Quốc Hội

Luật kinh doanh số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010

Luật kinh doanh số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010

Luật kinh doanh số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm.