List/Grid

Monthly Archives: June 2005

Nghị định của Chính phủ số 83/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 83/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 83/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Tân Thành và thị xã Bà Rịa; điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nghị định của Chính phủ số 82/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 82/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 82/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2005 về việc thành lập thị xã Gia Nghĩa; thành lập các phường, xã thuộc thị xã Gia Nghĩa và đổi tên huyện Đắk Nông thành huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Nghị định của Chính phủ số 81/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 81/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 81/2005/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2005 về tổ chức và hoạt động của thanh tra tài chính.

Nghị định của Chính phủ số 80/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 80/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 80/2005/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2005 về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước.

Nghị định của Chính phủ số 79/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 79/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 79/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2005 quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Luật quốc phòng số 39/2005/QH11 do Quốc Hội ban hành ngày 14/06/2005

Luật quốc phòng số 39/2005/QH11 do Quốc Hội ban hành ngày 14/06/2005

Luật quốc phòng số 39/2005/QH11 do Quốc Hội ban hành ngày 14/06/2005 quy định chính sách quốc phòng, nguyên tắc, nội dung cơ bản về hoạt động quốc phòng; hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng.

Luật giáo dục số 38/2005/QH11 do Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005

Luật giáo dục số 38/2005/QH11 do Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005

Luật giáo dục số 38/2005/QH11 do Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005  quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ… Read more »

Luật Thương mại 2005 số 36/2005/QH10

Luật Thương mại 2005 số 36/2005/QH10

Luật thương mại số 36/2005/QH10 do Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005  quy định Hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Hoạt động thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp các bên thoả thuận chọn áp dụng Luật này hoặc luật nước ngoài, điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định áp dụng Luật này; Hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi của một bên trong giao dịch với thương nhân thực hiện trên lãnhthổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp bên thực hiện hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi đó chọn áp dụng Luật này

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng số 47/2005/QH11 ngày 14/06/2005

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng số 47/2005/QH11 ngày 14/06/2005

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng số 47/2005/QH11 ngày 14/06/2005

Luật đường sắt số 35/2005/QH11

Luật đường sắt số 35/2005/QH11

Luật đường sắt số 35/2005/QH11 do Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005 quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt; phương tiện giao thông đường sắt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường sắt; quy tắc, tín hiệu giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt; kinh doanh đường sắt.