Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng số 47/2005/QH11 ngày 14/06/2005

 

 

Luật
Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua,
khen thưởng

của Quốc hội Nước cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt Nam
số 47/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đ• được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng đ• được Quốc hội nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.

Điều 1
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng:
1. Điều 58 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 58
1. Danh hiệu vinh dự nhà nước để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có những đóng góp đặc biệt xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Danh hiệu vinh dự nhà nước gồm:
“Tỉnh Anh hùng”, “Thành phố Anh hùng”;
“Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” ;
“Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”;
“Anh hùng Lao động” ;
đ) “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”;
“Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”;
“Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”;
“Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”.”
2. Bổ sung Điều 58a vào sau Điều 58 như sau:
“Điều 58a
Danh hiệu “Tỉnh Anh hùng”, “Thành phố Anh hùng” để tặng cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt các tiêu chuẩn sau:
1. Có thành tích đặc biệt xuất sắc và toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, x• hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
2. Năng động, sáng tạo, xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học, công nghệ, là động lực thúc đẩy sự phát triển của khu vực và cả nước trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;
3. Tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh;
4. Đ• được tặng thưởng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và danh hiệu “Anh hùng Lao động”.”

Điều 2
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đ• được Quốc hội nước Cộng hòa x• hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.

Tags: , , , ,

Comments are closed.