Thông tư số 26/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011

BỘ TÀI CHÍNH
—————-
Số: 26/2011/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-
Hà Nội, ngày 28   tháng 02 năm 2011
THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2299/QĐ-TTg
ngày 15 tháng 12 năm 20010 của Thủ tướng Chính phủ
về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 1942/QĐ-TTg
ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
về thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hoá dầu tiêu thụ trong nước
của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước
một thành viên lọc hoá dầu Bình Sơn
——————————————

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2299/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hoá dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hoá dầu Bình Sơn (Công ty Bình Sơn);

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2299/QĐ-TTg như sau:

Điều 1. Thực hiện kéo dài thời gian thực hiện Thông tư số 69/2010/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hoá dầu tiêu thụ trong nước của Công ty Bình Sơn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011 theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 2299/QĐ-TTg.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Đối với các lô sản phẩm của Công ty Bình Sơn tiêu thụ kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 69/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1942/QĐ-TTg về thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hoá dầu tiêu thụ trong nước của Công ty Bình Sơn.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Công ty Bình Sơn và các đơn vị liên quan phản ánh về Bộ Tài chính để được hướng dẫn giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Toà án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Văn phòng ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
– Các Bộ: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư;
– Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;
Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Ngãi;
– Công báo;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Website Chính phủ;
– Website Bộ Tài chính;
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, CST (TN).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.