List/Grid

Tag Archives: 1942/QĐ-TTg

Thông tư số 26/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011

Thông tư số 26/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011

Thông tư số 26/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2299/QĐ-TTg ngày 15/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 25/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hoá dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hoá dầu Bình Sơn.

Thông tư số 69/2010/TT-BTC ngày 26/04/2010

Thông tư số 69/2010/TT-BTC ngày 26/04/2010

Thông tư số 69/2010/TT-BTC ngày 26/04/2010 của Bộ Tài chính quy định về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hoá dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hoá dầu Bình Sơn.