Thông tư số 19/2009/TT-BQP ngày 27/04/2009

BỘ QUỐC PHÒNG 
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: 19/2009/TT-BQP

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG HƯỞNG LƯƠNG HOẶC PHỤ CẤP QUÂN HÀM TỪ NGUỒN KINH PHÍ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI

Căn cứ Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;
Sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ (Công văn số 1057/BNV-TL ngày 17 tháng 4 năm 2009), Bộ Tài chính (Công văn số 6003/BTC-V1 ngày 24 tháng 4 năm 2009), Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện như sau:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân viên chức quốc phòng và lao động làm việc theo hợp đồng lao động có quyết định của Bộ Tổng tham mưu đang công tác, đi học, thực tập, điều trị, điều dưỡng ở trong nước và ở nước ngoài; chờ giải quyết chính sách đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị quân đội.

Điều 2. Cách tính mức lương, phụ cấp và trợ cấp

Mức lương, phụ cấp quân hàm (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu, nếu có) và phụ cấp, trợ cấp của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 được tính như sau:

1. Công thức tính mức lương và mức phụ cấp quân hàm.

a) Công thức tính mức lương:

Mức lương thực hiện từ 01/5/2009

=

Mức lương tối thiểu chung 650.000 đồng/tháng

x

Hệ số lương hiện hưởng

b) Công thức tính mức phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ:

Mức phụ cấp quân hàm thực hiện từ 01/5/2009

=

Mức lương tối thiểu chung 650.000 đồng/tháng

x

Hệ số phụ cấp quân hàm hiện hưởng

Các mức lương, mức phụ cấp quân hàm thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này được tính tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư này được tính thành mức tiền cụ thể quy định tại phụ lục 1 kèm theo Thông tư này. Riêng mức lương của công nhân viên chức quốc phòng thực hiện theo Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung của Bộ Nội vụ.

2. Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có):

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ 01/5/2009

=

Mức lương tối thiểu chung 650.000 đồng/tháng

x

Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)

3. Công thức tính mức phụ cấp lương

a) Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương tối thiểu chung:

– Đối với người hưởng lương

Mức phụ cấp thực hiện từ 01/5/2009

=

Mức lương tối thiểu chung 650.000 đồng/tháng

x

Hệ số phụ cấp được hưởng theo quy định

– Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ

Mức phụ cấp thực hiện từ 01/5/2009

=

Mức phụ cấp quân hàm binh nhì, tính theo lương tối thiểu chung 650.000 đồng/tháng

x

Hệ số phụ cấp được hưởng theo quy định

b) Các khoản phụ cấp tính theo tỷ lệ %:

– Đối với người hưởng lương

Mức phụ cấp thực hiện từ 01/5/2009

=

Mức lương thực hiện từ 01/5/2009

+

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ 01/5/2009

+

Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ 01/5/2009

x

Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

– Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ

Mức phụ cấp thực hiện từ 01/5/2009

=

Mức phụ cấp quân hàm hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) tính theo lương tối thiểu chung 650.000 đồng/tháng

x

Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

4. Công thức tính các khoản trợ cấp theo mức lương tối thiểu chung:

Mức trợ cấp thực hiện từ 01/5/2009

=

Mức lương tối thiểu chung 650.000 đồng/tháng

x

Số tháng được hưởng trợ cấp theo quy định.

5. Các khoản phụ cấp, trợ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể, giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ vào hướng dẫn tại Thông tư này, các đơn vị lập danh sách và cấp phát tiền lương, phụ cấp cho các đối tượng được hưởng.

Trường hợp quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng được điều động giữa các đơn vị trong quân đội khi các quy định tại văn bản này có hiệu lực thi hành, thì đơn vị tiếp nhận quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng căn cứ vào hồ sơ, yếu tố ghi trong “Giấy giới thiệu cung cấp tài chính”, lập danh sách và cấp phát truy lĩnh phần chênh lệch theo quy định từ ngày 01 tháng 5 năm 2009.

2. Các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang vận dụng thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương do Nhà nước quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ được áp dụng mức lương tối thiểu chung quy định tại Điều 1 Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương; mức phụ cấp lương làm căn cứ tính đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động cho các đối tượng được hưởng.

3. Khi cấp phát tiền lương cho các đối tượng hưởng lương thì các đơn vị, doanh nghiệp phải tính thu các khoản phải trích theo quy định của pháp luật hiện hành (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thuế thu nhập cá nhân (nếu có)). Lập các báo cáo quy định tại phụ lục 2 kèm theo Thông tư này, gửi Cục Tài chính Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng trước ngày 30 tháng 6 năm 2009 (Báo cáo quỹ tiền lương tăng thêm năm 2009 (mẫu 1), báo cáo ngân sách tăng thêm cho việc thực hiện ra quân năm 2009 (mẫu 2) gửi Cục Tài chính Bộ Quốc phòng; Báo cáo thu, chi bảo hiểm xã hội tăng thêm năm 2009 (mẫu 3, 4), báo cáo thu bảo hiểm y tế tăng thêm (mẫu 5) gửi Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng).

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành;

Các quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2009.

Bãi bỏ Thông tư số 183/2007/TT-BQP ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng đang hưởng lương hoặc phụ cấp từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị quân đội.

5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Bộ Quốc phòng (qua Cục Tài chính) để xem xét, giải quyết.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
THƯỢNG TƯỚNG

Nguyễn Văn Được

 

Tags: , , ,

Comments are closed.