Thông tư số 111/2008/TT-BTC ngày 24/11/2008

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 111/2008/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2008
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 82/2007/TT-BTC NGÀY 12/7/2007
 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
 ĐỐI VỚI VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CỦA  NƯỚC NGOÀI THUỘC
NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

            Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

            Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước như sau:

1. Bổ sung vào Phần III – Tổ chức thực hiện của Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước nội dung sau:

“Đối với các khoản viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước phát sinh trong năm 2007 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 70/2001/TT-BTC ngày 24/08/2001 của Bộ Tài chính”

   2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.