Quyết định 83/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ GIAO CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009

********

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 2615/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2009;

Xét Tờ trình số 12090/STC-NS ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Giám đốc Sở Tài chính về giao dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao cho cơ quan thu, các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận – huyện chỉ tiêu về dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2009 ban hành kèm theo Quyết định này, như sau:

1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 122.327 tỷ đồng.

Trong đó:

– Thu ngân sách nhà nước phần nội địa:

 +  Chỉ tiêu pháp lệnh: 63.127 tỷ đồng.

 + Chỉ tiêu phấn đấu: tăng tối thiểu 5% so chỉ tiêu pháp lệnh (không tính nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất).

– Thu từ dầu thô: 12.700 tỷ đồng.

– Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 46.500 tỷ đồng.

1.2. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách nhà nước: 600 tỷ đồng.

1.3. Tổng chi ngân sách địa phương: 21.897,982 tỷ đồng.

Trong đó: chi thường xuyên 12.482,080 tỷ đồng.

1.4. Số bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố cho ngân sách từng quận – huyện.

(Các phụ lục đính kèm).

Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu về dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2009:

2.1. Các cơ quan nhà nước, đơn vị dự toán cấp I khi tiến hành phân bổ và giao dự toán chi cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc phải khớp đúng dự toán được Ủy ban nhân dân thành phố giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi, phân bổ dự toán chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật.

2.2. Ủy ban nhân dân quận – huyện trình Hội đồng nhân dân quận – huyện quyết định dự toán thu – chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình trước ngày 20 tháng 12 năm 2008; sau đó, căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận – huyện, giao nhiệm vụ thu – chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc, mức bổ sung từ ngân sách quận – huyện cho từng phường – xã, thị trấn. Chậm nhất 05 ngày sau khi dự toán ngân sách quận – huyện được Hội đồng nhân dân quận – huyện quyết định, Ủy ban nhân dân quận – huyện có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Tài chính kết quả quyết định và giao dự toán ngân sách năm 2009.

2.3. Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn căn cứ quyết định của Ủy ban nhân dân quận – huyện về giao dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2009, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu – chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình trước ngày 30 tháng 12 năm 2008.

2.4. Các cơ quan nhà nước, đơn vị dự toán cấp I, các cấp chính quyền quận – huyện, phường – xã, thị trấn phải thực hiện công tác phân bổ, giao dự toán ngân sách theo đúng các nguyên tắc, nội dung do Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước quy định; đảm bảo đến ngày 01 tháng 01 năm 2009, đơn vị sử dụng ngân sách và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch nhận được dự toán ngân sách của đơn vị sử dụng ngân sách.

Cơ quan tài chính có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm dự toán chi của đơn vị để chuyển cho cơ quan, đơn vị khác hoặc bổ sung dự phòng theo quy định của Chính phủ trong trường hợp sau ngày 31 tháng 12 năm 2008, đơn vị dự toán cấp I phân bổ chưa hết dự toán được giao, trừ các nhiệm vụ mà tại thời điểm phân bổ, giao dự toán chưa xác định rõ đơn vị thực hiện, song đơn vị dự toán cấp I phải báo cáo và được cơ quan tài chính  cùng cấp chấp nhận cho phân bổ chậm, thời gian chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm 2009.

2.5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận  – huyện, phường – xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trong việc đảm bảo thực hiện đúng chỉ tiêu được giao

            Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

 Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Công ty Xổ số Kiến thiết thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

     
     
Tags: , , , ,

Comments are closed.