Thông tư số 07/2010/TT-BTTTT ngày 02/03/2010

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN  THÔNG

________________

Số: 07/2010/TT-BTTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2010

 

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/3/2009

 về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập

____________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 39/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông;

Căn cứ Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ Quyết định số 37/2009/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản (thư thường) trong nước đến 20gram;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

 

QUY ĐỊNH

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/3/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập như sau:

1. Bổ sung khoản 3, 4 vào Điều 1 như sau:

“3) Bảng phụ cước máy bay đối với dịch vụ thư cơ bản trong nước vận chuyển bằng đường máy bay

 

Phân loại

Nấc khối lượng

Mức thu (VND)

Thư

Đến 100 gram

500

Trên 100 gram đến 250 gram

1.500

Mỗi 250 gram tiếp theo đến 2.000 gram

2.000

Bưu thiếp

500

 

 

4) Bảng phụ cước máy bay đối với dịch vụ thư cơ bản quốc tế vận chuyển bằng đường máy bay

 

Phân loại

Nấc khối lượng

Mức thu (USD)

Châu Á – Thái Bình Dương

Châu Âu

Châu Phi

Châu Mỹ

Thư

Đến 20 gram

0,2

0,3

0,4

0,5

Trên 20 gram đến 100 gram

0,6

0,8

1,4

1,6

Trên 100 gram đến 250 gram

2,0

2,5

4,0

4,7

Mỗi 250 gram tiếp theo đến 1.000 gram

2,5

3,5

5,2

5,6

Mỗi 250 gram tiếp theo từ trên 1.000 gram đến 2.000 gram

2,0

3,5

4,5

4,5

Bưu thiếp

0,1

0,15

0,2

0,25

 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3. Giá cước dịch vụ thư cơ bản quốc tế và phụ cước máy bay đối với dịch vụ thư cơ bản quốc tế vận chuyển bằng đường máy bay được quy định bằng ngoại tệ và được thanh toán bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm giao dịch”.

 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2010.

 

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Các Sở Thông tin và Truyền thông;
– Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
– Tổng công ty Bưu chính Việt Nam;
– Cổng TTĐT, Công báo;
– Lưu: VT, BC.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thành Hưng

 

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.