List/Grid

Tag Archives: vắc xin

Thông tư số 19/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/04/2010

Thông tư số 19/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/04/2010

Thông tư số 19/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/04/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục  vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất  dùng trong thú y được phép lưu hành  tại Việt Nam.

Thông tư 80/2009/TT- BNNPTNT ngày 24/12/2009

Thông tư 80/2009/TT- BNNPTNT ngày 24/12/2009

Thông tư 80/2009/TT- BNNPTNT ngày 24/12/2009 ban hành danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt II năm 2009.

Thông tư 46/2009/TT- BNNPTNT ngày  28/07/2009

Thông tư 46/2009/TT- BNNPTNT ngày 28/07/2009

Thông tư 46/2009/TT- BNNPTNT ngày 28/07/2009 ban hành danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt 1 năm 2009.

Quyết định 1803/QĐ-TTg ngày 11/12/2008

Quyết định 1803/QĐ-TTg ngày 11/12/2008

Quyết định 1803/QĐ-TTg ngày 11/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất dự trữ quốc gia vắc xin, thuốc sát trùng hỗ trợ các địa phương phòng trừ dịch bệnh.

Quyết định số 81/2008/QĐ-BNN ngày 15/07/2008

Quyết định số 81/2008/QĐ-BNN ngày 15/07/2008

Quyết định số 81/2008/QĐ-BNN ngày 15/07/2008 do Bộ Nông Nghiệp ban hành danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt I năm 2008.

Quyết định số 23/2008/QĐ-BYT ngày 07/07/2008

Quyết định số 23/2008/QĐ-BYT ngày 07/07/2008

Ngày 07 tháng 07 năm 2008 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 23/2008/QĐ-BYT Về việc ban hành Quy định về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị.