Quyết định 1803/QĐ-TTg ngày 11/12/2008

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 3516/BNN-KH ngày 26 tháng 11 năm 2008, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8886/BKH-TM&DV ngày 5 tháng 12 năm 2008,

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 935.000 liều vắc xin LMLM týp O; 200.000 liều vắc xin LMLM 3 týp; 471.000 liều vắc xin tụ huyết trùng trâu bò; 628.000 liều vắc xin dịch tả lợn; 161.000 lít sát trùng Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các địa phương phòng chống dịch bệnh như đề nghị của Bộ tại công văn 3516/BNN-KH ngày 26 tháng 11 năm 2008

Mức hỗ trợ cụ thể cho từng địa phương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phù hợp với tình hình dịch bệnh ở địa phương đó.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số vắc xin, thuốc sát trùng nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Thủ tướng,

  các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;

– Cục DTQG;

– VPCP: BTCN,

  các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý,

  TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;

– Lưu: VT, KTTH (3).20

 KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tags: , , , ,

Comments are closed.