List/Grid

Tag Archives: Trung rân giao dịch chứng khoán

Quyết định số 46/2008/QĐ- BTC ngày 01/07/2008

Quyết định số 46/2008/QĐ- BTC ngày 01/07/2008

Ngày 01 tháng 07 năm 2008 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 46/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế Quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.