List/Grid

Tag Archives: tổ chức tín dụng

Thông tư số 01/2009/TT-NHNN ngày 23/01/2009

Thông tư số 01/2009/TT-NHNN ngày 23/01/2009

Thông tư số 01/2009/TT-NHNN ngày 23/01/2009 của Ngân Hàng Nhà Nước. Hướng dẫn về Lãi suất thoả thuận của Tổ chức Tín dụng đối với cho vay các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng Thẻ tín dụng

Quyết định số 3158/QĐ-NHNN ngày 19/12/2008

Quyết định số 3158/QĐ-NHNN ngày 19/12/2008

Quyết định số 3158/QĐ-NHNN ngày 19/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước ban hành về điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng

Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29-12-1999

Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29-12-1999

Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29-12-1999 của Chính phủ Quy định Bảo đảm tiền vay của các Tổ chức Tín dụng

Nghị định số 166/1999/NĐ-CP ngày 19-11-1999

Nghị định số 166/1999/NĐ-CP ngày 19-11-1999

Nghị định số 166/1999/NĐ-CP ngày 19-11-1999 của Chính phủ Quy định Về chế độ Tài chính đối với các Tổ chức Tín dụng

Nghị định số 52/2006/NĐ-CP ngày 19/05/2006

Nghị định số 52/2006/NĐ-CP ngày 19/05/2006

Nghị định số 52/2006/NĐ-CP ngày 19/05/2006 do Chính phủ ban hành quy định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của các loại hình doanh nghiệp.

Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006

Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006

Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Nghị định của Chính phủ số 32/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 32/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 32/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2001 hướng dẫn chi tiết thi hành pháp lệnh thương phiếu.