List/Grid

Tag Archives: tiêu chuẩn vật chất hậu cần

Nghị định số 65/2009/NĐ-CP ngày 31/07/2009

Nghị định số 65/2009/NĐ-CP ngày 31/07/2009

Nghị định số 65/2009/NĐ-CP ngày 31/07/2009 do Thủ tướng Chính Phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ.

Nghị định số 01/2009/NĐ-CP ngày 02/01/2009

Nghị định số 01/2009/NĐ-CP ngày 02/01/2009

Nghị định số 01/2009/NĐ-CP, ngày 02 tháng 01 năm 2009. Quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với người đang làm công tác cơ yếu.