List/Grid

Tag Archives: Quyết định 46/2008/QĐ-BYT của Bộ Y Tế

Quyết định 46/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008

Quyết định 46/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008

Quyết định 46/2008/QĐ-BYT của Bộ Y Tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Y tế