Quyết định 46/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Vị trí, chức năng

Vụ Tổ chức cán bộ là vụ tổng hợp thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy ngành y tế; biên chế, và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành y tế theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu giúp Bộ trưởng về lĩnh vực tổ chức bộ máy ngành y tế

a) Xây dựng, đề xuất mô hình hệ thống tổ chức bộ máy ngành y tế từ Trung ương đến địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển ngành y tế đã được phê duyệt. Xây dựng đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị cung cấp dịch vụ công trong ngành y tế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và Tổng cục thuộc Bộ Y tế, trình cấp có thẩm quyền ban hành;

c) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình cấp có thẩm quyền ban hành ;

d) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành các điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình thủ tục thành lập, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp y tế theo quy định của pháp luật;

đ) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành các quy định về xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế. Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc áp dụng các tiêu chí xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế. Làm đầu mối thu thập hồ sơ xếp hạng, trình Hội đồng thẩm định và Bộ trưởng quyết định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế;

e) Xây dựng các đề án trình cấp có thẩm quyền thẩm định và quyết định thành lập mới, sáp nhập, giải thể các vụ, cục và tương đương, các tổ chức sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế;

g) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành các quy định về phân công, phân cấp và thực hiện tự chủ về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế đối với các tổ chức và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế;

h) Chủ trì thẩm định, trình Bộ trưởng quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng thuộc các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và tổ chức sự nghiệp nhà nước khác thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng theo quy định của pháp luật;

i) Chủ trì thẩm định trình Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của các công ty Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế; phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần;

k) Chủ trì, thẩm định trình Bộ trưởng phê duyệt đề án chuyển đổi, kiện toàn tổ chức, bộ máy các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ khi thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định của pháp luật;

l) Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước đối với các Hội nghề nghiệp và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân theo quy định của pháp luật.

2.Tham mưu giúp Bộ trưởng về quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế.

a) Quản lý ngạch viên chức chuyên môn ngành y tế trong cả nước.

– Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành định mức biên chế sự nghiệp y tế trong các cơ sở y tế công lập;

– Chủ trì xây dựng hoặc bổ sung, sửa đổi tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các chức danh, các ngạch viên chức và cơ cấu ngạch viên chức chuyên ngành y tế trình Bộ trưởng ban hành sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức chuyên ngành y tế theo tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức đã được ban hành đối với các nội dung theo phân cấp;

– Chủ trì xây dựng hoặc bổ sung, sửa đổiquy định nội dung và hình thức tuyển dụng, thi nâng ngạch và quy chế đánh giá viên chức các ngạch chuyênngành y tế theo phân cấp quản lý trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

– Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách gồm chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp theo lương và các chế độ, chính sách đặc thù đối với cán bộ, viên chức và người lao động trong ngành y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành;

– Tổ chức thi nâng ngạch đối với các ngạch viên chức chuyên ngành y tế từ ngạch Bác sỹ, Dược sỹ và tương đương lên ngạch Bác sỹ chính, Dược sỹ chính và tương đương; chủ trỡ và phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức thi nõng ngạch viờn chức chuyờn ngành y tế từ ngạch Bỏc sĩ chớnh, Dược sỹ chớnh lờn ngạch Bỏc sỹ cao cấp, Dược sỹ cao cấp;

– Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trình Bộ trưởng ban hành;

– Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thi hành các quy định của pháp luật đối với viên chức chuyên ngành y tế.

b) Quản lý cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Bộ Y tế

– Chủ trì xây dựng kế hoạch biên chế hành chính hàng năm của Bộ Y tế để gửi Bộ Nội vụ thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

– Thẩm định kế hoạch biên chế và trình Bộ trưởng quyết định giao và quản lý biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp cho các tổ chức và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ theo quy định của pháp luật.

-Chủ trì xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, quy trình quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ trưởng trình Bộ trưởng ban hành và tổ chức thực hiện bao gồm: quy định về phân cấp quản lý cán bộ công chức, viên chức; tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo quản lý; quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo; quy định thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức và đơn vị thuộc Bộ;

d) Chủ trì tổng hợp, xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các tổ chức và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ theo phân cấp và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

đ) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ theo tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức, viên chức; giải quyết thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, học tập ở nước ngoài theo phân cấp của Bộ.

e) Tổ chức thực hiện các quy trình tuyển dụng, quản lý, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, nghỉ hưu, kỷ luật, nâng ngạch, chuyển ngạch, thực hiện chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ, chính sách khác, quản lý hồ sơ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật;

g)Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, các quyết định của Bộ trưởng về công tác quản lý, s dụng cán bộ, công chức, viên chức của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

3. Làm đầu mối giúp Bộ trưởng về công tác cải cách hành chính ngành y tế

a)Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch tổng thể cải cách hành chính của Bộ Y tế theo mục tiêu và nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và tổ chức thực hiện sau khi được kế hoạch được phê duyệt;

b) Làm thường trực cho Bộ phận tham mưu giúp việc về cải cách hành chính của Bộ Y tế. Làm đầu mối thực hiện cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức ngành y tế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức y tế;

4. Phối hợp với Ban Bảo vệ chính trị nội bộ để triển khai công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với cơ quan Bộ Y tế và các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ.

5.Tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục y đức cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành y tế.

6. Giúp Bộ trưởng định kỳ tổng hợp, thống kê và báo cáo về công tác tổ chức, bộ máy, biên chế, số lượng, chất lượng và cơ cấu viên chức ngành y tế theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện việc tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho các cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế.

8. Thực hiện nghiên cứu khoa học về công tác tổ chức cán bộ.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động

1. Lãnh đạo Vụ:

Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm và miễn nhiệm. Vụ trưởng điều hành mọi hoạt động của Vụ, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ. Các Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Vụ: do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định thành lập trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Tổ chức cán bộ được Bộ trưởng giao và đề án thành lập của Vụ Tổ chức cán bộ.

3. Biên chế.

Biên chế của Vụ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế và được điều chỉnh hàng năm theo nhu cầu công tác và theo đề xuất của Vụ trưởng.

4. Cơ chế hoạt động

a) Vụ Tổ chức cán bộ hoạt động theo chế độ chuyên viên. Các công chức trong Vụ chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Vụ về nhiệm vụ được phân công;

b) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ của các phòng thuộc Vụ Tổ chức cán bộ do Vụ trưởng quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Vụ được Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các ông bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, các Cục trưởng, Tổng cục trưởng thuộc Bộ Y tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu

Tags: 

Comments are closed.