List/Grid

Tag Archives: Luật Ngân sách Nhà Nước

Luật Ngân sách Nhà nước được QH/09 thông qua ngày 20/03/1996

Luật Ngân sách Nhà nước được QH/09 thông qua ngày 20/03/1996

 Luật Ngân sách nhà nước được Quốc hội khóa I, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20/03/1996 quy định về lập, chấp hành, quyết toán kiểm tra ngân sách Nhà nước và về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Nhà nước các cấp trong lĩnh vực ngân sách Nhà nước.

Luật Ngân sách Nhà Nước số 1/2002/QH11

Luật Ngân sách Nhà Nước số 1/2002/QH11

Luật Ngân sách Nhà Nước số 01/2002/QH11 do Quốc Hội thông qua ngày 16/12/2002 nhằm quan ly thong nhat nen tai chinh quoc gia, nang cao tinh chu dong va trach nhiem cua cac co quan, to chuc, ca nhan trong viec quan ly va su dung ngan sach nha nuoc, cung co ky luat tai chinh, su dung tiet kiem, co hieu qua ngan sach va tai san cua Nha nuoc, tang tich luy nham thuc hien cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc theo dinh huong xa hoi chu nghia, dap ung yeu cau phat trien kinh te – xa hoi, nang cao doi song nhan dan, bao dam quoc phong, an ninh, doi ngoai;
Nghị định số 01/2000/NĐ-CP ngày 13/01/2000 của Chính phủ

Nghị định số 01/2000/NĐ-CP ngày 13/01/2000 của Chính phủ

Nghị định số 01/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 13 tháng 01 năm 2000 về việc ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ