List/Grid

Tag Archives: kiểm toán nhà nước.

Quyết định số 08/2008/QĐ-KTNN ngày 19/12/2008

Quyết định số 08/2008/QĐ-KTNN ngày 19/12/2008

Quyết định số 08/2008/QĐ-KTNN ngày 19/12/2008 của Kiểm toán Nhà nước. Quy định lập và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước   QUYẾT ĐỊNH… Read more »

Nghị định số 91/2008/NĐ-CP ngày 18/8/2008

Nghị định số 91/2008/NĐ-CP ngày 18/8/2008

Nghị định số 91/2008/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 8 năm 2008 về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận,kiến nghị kiểm toán của kiểm toán nhà nước.